Documenten - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
en Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
Formulier
"Nadenkend over mijn overlijden "
onderaan de pagina

U kan het document afdrukken in word door met de  linker muisknop te tekst te selecteren,
en nadien met rechter muisknop kiezen afdrukken om uit te printen


Geschiedenis van onze parochiekerk in een notendop

         De Xaveriuskerk werd door het Xaveriuscollege gebouwd in 1965. In 1967 werd de kerk parochiekerk en betaalde de parochie jaarlijks een vergoeding voor het gebruik en voor verwarming en verlichting aan het Xaveriuscoliege. Een klein lokaal bij de ingang von het College deed toen ook dienst als parochiezaal. Daar konden hoogstens 20 mensen samenkomen.
Maar steeds meer werd de noodzaak aangevoeld om een ruimer territorium te hebben. Pastoor De Pelsemaeker voelde daar niet voor. Pas in 1982 hebben Bob Dejans en Guy Le Grelle, pastoor en onderpastoor de eerste stappen gezet op zoek naar meer ruimte, buiten of binnen het complex van de het Xaveriuscollege. Er was toen reeds een scheiding gekomen tussen VZW College en het Jezuietenhuis: het College kreeg alle schoollokalen in erfpacht. In '84 (of'85) wil het Jezuitenhuis nog enkele lokalen vrij maken om aan het College te geven, o.a. haar refter (nu C01) en haar recreatiezaal ( Refterbouw 1° verd.)( is nu een klaslokaal voor L.A.)

          Op dit ogenblik onderhandelden de parochiepriesters met het Jezuïetenhuis om de vier kleine kapellen onder de kerk te mogen ombouwen in een parochiezaal, en met het College en het Jezuietenhuis wordt nu verder
onderhandeld met de vraag of het  College haar polyvalente zaal onder de kerk aan de parochie kan geven in ruil voor de refter die ze van het Jeztiietenhuis ontvangt. En dat kan. Er wordt een voorstudie gemaakt of er op die kelderverdieping wel een sanitair mogelijk is en of er aan de straatkant een trap kan aangelegd worden zonder de gascollector op straat te verplaatsen. Architect Van Raemdonck maakt dan de plannen. Een van die kapellen onder de kerk wordt bergplaats. De muren van andere kapel de sacristie en de gang worden uitgebroken, en vervangen door twee peilers: de kleine parochiezaal. Een privé kapelletje wordt de ingang straatkant, het andere wordt het sanitair. Het uiteinde van de gang wordt breder gemaakt door een stuk van de polyvalente zaal in te palmen, en dat wordt de keuken.

           Nu moet er een nieuwe weekkapel komen in de kerk. Die weet de architect helemaal in de bestaande stijl, vooraan rechts in de kerk, te realiseren. Van die gelegenheid maakt hij ook gebruik om vooraan links in de kerk een
bergruimte te voorzien. Het niveau van de trappen in het koor van de kerk wordt aangepast zodat het orgel ook zijn plaats heeft. De werken worden uitgevoerd door Engetrim en in maart 1986 kan men de nieuwe parochiezaal inzegenen.
Bij dit alles heeft de parochie veel steun ontvangen van de Vlaamse Jezusuitenprovincie. P. Le Grelle wenste de parochie zelfstandig te maken voor zijn nutsvoorzieningen; een stookkelder werd ingericht met vier gasbranders en buizen afgekoppeld, en alle elektrische leidingen van de parochie werden in de verdeelkast (in het lokaal onder het parochiesecreariaat op een tussenmeter gebracht. Later werd wel met het Jezuietenhuis overeengekomen dat de parochie wel geen huur zou betalen, maar wel zou instaan voor het onderhoud van het gebouw.

           Volgende grote onderhoudswerken werden in de volgende jaren uitgevoerd. in alle vensters van de kerk werd thermopanegias geplaatst. De twee lager gelegen daken werden vernieuwd. Nu met roofing zonder keien. Het dak aan de kant van de speelplaats (de zuidkant) moest enkele jaren later opnieuw gelegd worden omdat de zijmuren van de kerk begonnen te barsten daar het betondak onder de roofing te heet werd. (Er lagen nu immers geen keien meer op het dak) Er werd dus een 5 cm. dikke isolatie geplaatst onder de roofing.
Alle muren van de kerk werden behandeld tegen betonroodheid. Het bovendak van de kerk is nog niet vernieuwd; wel hier en daar aan de zijkanten hersteld

            De kerk is in 1999 door monumentenzorg als beschermd gebouw geklasseerd, samen met de gebouwen van het College en met de Ost tekeningen op de muren van het College. Het gevolg daarvan is dat wij voortaan voor alle herstellingen of restauraties, eerst bij Monumentenzorg moeten aankloppen.
          
            Achteraan in onze kerk bevinden zich een 3-tal glasramen die St. Xaverius, H. Ignatius en H. Canisius voorstellen. Meer info vindt u op deze link: Glasramen

Tenslotte in het kort een overzicht van de belangrijkste data

De jaren 60
in 1964/65 bouwt het Xaveriuscollege haar Collegekerk
Pinksteren 1965:  Eerste Eucharistieviering in de kerk
12 maart 1966:    Kerkwijding door Mgr.Daem
                     –  oprichting van de Kapelanie Xaverius.
bij de parochie van O.L.Vr. v:h H.Hart:
    P.Albert Reynaert wordt benoemd tot kapelaan   
5 augustus 1966: P.Gustaaf De Koster wordt benoemd tot kapelaan (i.p.v. P.Reynaert)
20 juli 1968:       Oprichting van Hulpparochie H.Franc.Xaverius bij de parochie
bij de parochie van O.L.Vr.v/h H.Hart
     P.Gustaaf De Koster benoemd tot Onderpastoor
25 oktober 1968: Oprichting 1° Kerkraad: leden: Mathieu Rycken, Rik Boey,
Jos Bollaert, Roza Joachim-Gielis, Jan Cuynen.
9 november 1968: Oprichting van de Parochie St.-Franciscus Xaverius
                              aanstelling P.Gustaaf De Koster als 1° pastoor
1969: P.Paul Vranken benoemd tot onderpastoor.

De jaren 70 en 80
februari 1970:    P.Armand De Pelsemaeker benoemd tot 2° pastoor Xaveriusparochie
september 1971: P.Bob Dejans benoemd tot onderpastoor (i.p.v. Paul Vranken)
6 december 1981: P.Bob Dejans aangesteld tot 3° pastoor v.d. Xaveriusparochie.
en P.Guy Le Grelle benoemd tot onderpastoor.
november 1989:  P.Wim Goossens benoemd tot onderpastoor (i.p.v. Guy Le Grelle)

Vanaf 2000
7 januari 2007:  Bob Dejans SJ en p. Wim Goossens SJ nemen ontslag. Paters Jezuïeten verlaten parochietaak.
14 januari 2007: aanstelling E.H.Wim Selderslaghs als 4° pastoor Xaveriusparochie.
                         blijft er tot oktober 2007    
1 juni 2008: aanstelling van E.H. Didier Vanderslycke als 5° pastoor Xaveriusparochie
1 juni 2008: aanstelling van zuster Martha Goolaerts als parochie assistente.
november 2008: aanstelling van Mw. Frieda Blomme-Bauwens tot ‘plaatselijk contactpersoon’
17 januari 2011: De VRT zendt de zondagse eucharistieviering uit.
Op 1 april 2011 ontving Raymond Luyten het mandaat voor de kerkelijke uitvaartliturgie van
                        Mgr. Johan Bonny.
Op 12 juni 2011 werd tijdens een speciaal zendingsmoment, Raymond Luyten
                    aangesteld als gemandateerde voor de kerkelijke uitvaartliturgie voor
                    de Xaveriusparochie door pastoor Didier Vanderslycke.
8 augustus 2011: P. Bob Dejans SJ pastoor-emeritus  overlijdt
10 maart 2013: de paters Jezuiten nemen afscheid van het Xaveriuscollege en gaan naar Capenberg
14 april 2014: viering 50 jaar priesterwijding Cor Beckers msc.
27 april 2014: priesterwijding van Walter Ceyssens SJ
29 september 2014: tentoonstelling in de kerk: "De andere wereld/verbeeld gevaar"
6 december 2015: Diakenwijding Raymond Luyten - echtg. Madeleine Kusters in de Kathedraal O-L-Vrouw Tenhemelopneming te Antwerpen door Mgr. Johan Bonny
Vanaf 2000 Jaarlijkse vastenconferenties met talrijke sprekers
6 oktober 2017: Kleinkunstavond met Voice Male: Nedertalers
5 oktober 2018: Kleinkunstavond met het Kleinkunstkollectief
4 oktober 2019: Kleinkunstavond met het Kleinkunstkollectief: vernieuwd programma
24 november 2018: Gospelconcert met Refreshed in samenwerking met Orbit België
22 december 2019: Kerstconcert met Sabien Tiels en Amarillys Temmerman en het Kleinkunstcollectief
15 oktober 2021: Kleinkunstavond met Roel van Bambost
Nadenkend over mijn overlijden
en de ceremonie die daarop volgt
Beste……………………..,
Ik weet dat het sterven van iemand die je heel nabij is een heel gevoelig onderwerp en een heel bijzondere beleving is. Ik heb daarover nagedacht en wil je als één van mijn naastbestaanden helpen om daarmee om te gaan.
Daarom heb ik enkele verwachtingen neergeschreven die kunnen helpen in de dagen van mijn overlijden en voor mijn uitvaart. Ik wil die wensen graag met jou delen en vragen er rekening mee te houden.
Ik heb deze wensen ook kenbaar gemaakt aan ………………………………………….
Dit zijn mijn wensen wat betreft mijn stoffelijk overschot:
O Ik heb eerder al beslist mijn stoffelijk overschot te schenken aan de wetenschap. Ik heb daartoe de nodige wettelijke stappen gezet.
O Ik verkies dat mijn stoffelijk overschot tussen het moment van overlijden en de uitvaart zal rusten
O in het funerarium van de begrafenisondernemer
O in mijn woning
O ………………………
Dit zijn mijn wensen over mijn uitvaart:
O Gezien ik mijn stoffelijk overschot geschonken heb aan de wetenschap, zullen familieleden of andere aangeduide personen worden verwittigd als het wetenschappelijk onderzoek is voltooid. Gelieve dan rekening te houden met onderstaande wensen.  
O Ik wil begraven worden op de begraafplaats van: …………………………………………………………………………………………………..
O Ik wil gecremeerd worden.
O De crematie kan plaatsvinden na een uitvaartceremonie. Ik verkies een uitvaartceremonie in aanwezigheid van de kist met mijn stoffelijk overschot.
O De crematie mag voorafgaand aan de uitvaartceremonie plaatsvinden. Ik verkies een uitvaartceremonie in aanwezigheid van de urne met mijn as.
Indien mogelijk heb ik graag dat mijn as na crematie:
O ter aarde besteld wordt op de begraafplaats van: ………………………………………………………..
O geplaatst wordt in het columbarium van de begraafplaats van: …………………………………………
O verstrooid wordt op de daartoe voorbehouden ruimte op de begraafplaats van: ……………………
O verstrooid wordt in de Belgische territoriale wateren
O verstrooid wordt op een andere plaats: ……………………………………………………………………
O bewaard wordt op een andere plaats:
……………………………………………..
O in symbolische hoeveelheid aan mijn nabestaanden overhandigd wordt in een passend omhulsel.
Dit zijn mijn wensen over de uitvaartceremonie:
O Ik wens een uitvaartceremonie met een open uitnodiging waar iedereen welkom is.
O Ik wens een uitvaartceremonie in de intieme kring met enkel familie en vrienden.
O Ik wens een uitvaartceremonie in strikte familiekring en enkele uitgekozen personen. Ik voeg een namenlijst toe aan deze brief.
Ik kies voor:
O een kerkelijke uitvaartceremonie met gebedsdienst
O (anders)………………….…………………………………………………………………
Ik wil dat die uitvaartceremonie plaatsvindt in:
O de parochiekerk waar ik woon(de), zijnde: ………………………………………………………………………….
O een andere kerk, zijnde: ………………………………………………………………………………………………..
O de kapel of kerk verbonden aan het woon- en zorgcentrum waar ik verblijf
O het funerarium van ………………………………………………………………………………………….
O het crematorium van ………………………………………………………………………………………..
In de dagen voor de uitvaartceremonie wens ik:
O een gebedswake in
O de kerk waar de uitvaart plaatsvindt
O in de kerk: ………………………………  
O in de kapel van het woon- en zorgcentrum
O anders: …………………………………..
O een begroetingsmoment in het funerarium
O geen bijeenkomst
Dit zijn andere wensen in verband met de uitvaartceremonie (teksten, muzikale wensen, aankleding, bijzondere bestemming van offergave, samenkomst na de viering, …):
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gedaan te ………………………………..op ……………………………
Handtekening,


Noot:
• als dat mogelijk is kan u deze wensen best kenbaar maken (mondeling of in een persoonlijk schrijven) aan uw meest nabije familieleden, vrienden en/of vertrouwenspersonen.
• het is aan te raden de volledige inhoud van uw wensen in geschreven tekst te bezorgen aan minstens twee vertrouwenspersonen. Ze kunnen die discreet bewaren en bespreekbaar maken in de dagen van uw overlijden.
Deze tekst van de kerkgemeenschappen Heilige Drievuldigheid en Franciscus Xaverius te Borgerhout/Berchem/Deurne kwam tot stand op basis van een gelijkaardig document dat ontwikkeld werd door het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE18 3630 5097 6065
Wijkcomite Xaverius - Collegelaan 36 -2410 Borgerhout - Rek nr: BE85 3630 5093 1306
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud